Nếu bạn đọc được những dòng này, nghĩa là internet của bạn đang max sờ pig rồi.

Chậm là một trạng thái của nhanh - Nghĩa SADI